Privacy Statement


Inleiding


Recruiters aan de Rijn is een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt. Daartoe beschikt Recruiters aan de Rijn over informatie van zowel kandidaten en werkgevers. Recruiters aan de Rijn garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. Recruiters aan de Rijn betracht de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van bezoekers van deze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit Privacy Statement staat beschreven welke informatie door Recruiters aan de Rijn wordt verzameld via deze website en met welk doel.


Recruiters aan de Rijn is ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar kandidaten, flexwerkers, werknemers, alsook van haar andere relaties en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.


Wie zijn we?


Recruiters aan de Rijn is gevestigd te Oosterbeek, Raanhuisstraat 9 en is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking (verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens).


Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?


Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.


Wij kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze heeft geplaatst op publieke middelen waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in een werkgerelateerde dienstverlening. In dat geval zullen wij u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Heeft u geen interesse dan verzamelen wij enkel relevante gegevens van u om uw wens niet door ons benaderd te worden, te kunnen honoreren.


Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?


Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, payroll, contractering ZZP, werving en selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid.


Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:


1. u aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten;
2. uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk danwel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks;
3. een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of opdracht met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor relevante administratie uit te voeren;
4. een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
5. ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.


Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?


Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.


Bij inschrijving:


> NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
> geboortegegevens, leeftijd en geslacht;
> curriculum vitae (CV), informatie over opleidingen, stages en werkervaring;
> gegevens over trainingen, opleidingen en/of testen;
> gegevens over beschikbaarheid en verlof;
> overige gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld getuigschriften en referenties;
> pasfoto op vrijwillige basis.


Op het moment dat u voor Recruiters aan de Rijn kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt:


> nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
> overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.


Indien u voor Recruiters aan de Rijn kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt als ZZP’er worden bovengenoemde gegevens enkel verwerkt indien relevant en vereist. Wij verwerken in het geval van ZZP’ers daarnaast ook ondernemingsgegevens.


Recruiters aan de Rijn legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.


Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens (kandidaten, flexwerkers, zzp’ers) delen?


Recruiters aan de Rijn kan uw persoonsgegevens doorgeven aan haar opdrachtgevers, onderaannemers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.


De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.


Het doorgeven van informatie aan derden geschiedt uiteraard nooit zonder voorafgaand overleg met u.


Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?


De bewaartermijn van de gegevens van kandidaten is 12 maanden na afronding van de sollicitatie en/of inschrijving. Na 12 maanden benaderen wij kandidaten om te vragen of deze in onze database opgenomen willen blijven of verwijderd willen worden. Wanneer wij hierop geen reactie vernemen, worden uw gegevens automatisch verwijderd.


Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze dienstverlening, dan kunt u dit aangeven bij uw contactpersoon. U wordt niet meer benaderd en/of bemiddeld door Recruiters aan de Rijn. Uw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Recruiters aan de Rijn overeenkomstig de daarvoor toepasselijke doelen en termijnen.


Persoonsgegevens van zakelijke relaties


(contactgegevens van medewerkers van opdrachtgevers, leveranciers, verkopers, referenten en elke andere instantie waarmee wij een zakelijke relatie onderhouden)


Recruiters aan de Rijn verwerkt de persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.


We verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van zakelijke relaties:


- namen, contactgegevens en functies van contactpersonen


Recruiters aan de Rijn kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers (bv gegevensbewerkers) die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin Recruiters aan de Rijn hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechtelijk vonnis. Recruiters aan de Rijn heeft de nodige maatregelen getroffen om te verzekeren dat alle doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.


Uw rechten


Inzage en/of wijzigen gegevens


Voor kandidaten, flexwerkers, zzp’ers en zakelijke relaties:


Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen of verwijderen dan kunt u contact opnemen met uw contactpersoon van Recruiters aan de Rijn.


Voor overige relaties:


U heeft recht op inzage en wijziging van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U kunt daartoe contact opnemen met uw contactpersoon van Recruiters aan de Rijn.


Beveiliging


Recruiters aan de Rijn doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en zover er gegevens worden verstrekt aan gegevens bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Recruiters aan de Rijn met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.


Recruiters aan de Rijn verkoopt géén gegevens aan enige derde partij.


Google Analytics


Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultatenpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.


Lees het privacystatement van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.


Twitter en Linkedin


Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale media netwerken twitter en linkedin. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door twitter en linkedin zelf. Leest u de privacyverklaring van twitter en linkedin (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.


Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek


Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Recruiters aan de Rijn, dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@recruitersaanderijn.nl.


Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden.


Wijzigingen


Recruiters aan de Rijn kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privcaystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde te zien op de website van Recruiters aan de Rijn. Deze versie is opgesteld in mei 2018.